Перелік питань для складання іспиту з курсу «Бюрократія в системі влади та управління» (бакалаври)


Перелік питань для складання іспиту з курсу «Бюрократія в системі влади та управління» (бакалаври)

1. Бюрократія як соціальна група, яка спеціалізується на управлінні. Функції бюрократії.

2. Формально-раціональна теорія бюрократії Макса Вебера.

3. Основні принципи бюрократичного управління.

4. Макс Вебер про причини зростання бюрократії.

5. Майкл Паренті про бюрократію.

6. Проблема бюрократії в марксизмі-ленінізмі.

7. Роберт Мертон про бюрократію. її негагивні риси.

8. Суть бюрократизму як явища. Ознаки бюрократизму.

9. Корупція як різновид бюрократизму. Форми прояву корупційни.х діянь.

10. Противаги бюрократизму в демократичному суспільстві.

11. Бюрократія як джерело лобізму.

12. Форми контролю за діяльністю бюрократії.

13. Бюрократична істина.

14. Номенклатура форма тоталітарної бюрократії.

15. Суть державної служби. її ознаки. Функції державної служби.

16. Державна служба в Україні, принципи її організації.

17. Етика поведінки державного службовця.

18. Права та обов'язки державного службовця.

19. Природа державної влади і образ правителя у політичному трактаті Ст.Індії «Артхаиіастри».

20. Конфуцій про метоли управління та риси чиновника.

21. Основні положення концепції Шан Яна про раціона.п.ну бюрократичну систему.

22. Типові риси організації державної служби в країнах Стародавнього Сходу.

23. Арістотель про посадову особу та основні її чесноти.

24. П.Макіавеллі про державних службовців: психологічний аспект.

25. Френсіс Бекон про проблему «високої посади».

26. Т.Гобс про посаду державного службовіїя.

27. Проблема держави, чиновництва в праці Гегеля «и>ілософія права».

28. Алексіс де Токвіль про діяльність чиновництва з точки зору демократичних принципів управління CUJA.

29. Мішель Крозьє про бюрократію.

30. Людвіг фон Мізес про типові риси деформації психіки бюрократа.

31. І.ільїн про взаємозв'язок бюрократії і демократії в праці «Основи демократії».

32. Закон Сіріла Н.Паркінсона про зростання кількості чиновників, про принципи відбору кадрів.

33. Культура та управління.

34. Глен Райт про латино-американську модель державної служби.

35. Модель державної служби США.

36. Модель державної служби Великобритані'ї.

37. Модель державної служби Німеччини.

38. Модель державної служби Франції.

39. Специфіка державної служби Китаю.

40. Модель державної служби Япоііії.

41. Модель державної служби України: проблеми організації.

42. Планування та розвиток професійної кар'єри.

43. Оцінювання показників діяльності державного службовця.

44. Взаємодія політиків і бюрократів.

45. Електронний уряд.


Зразок

Львівський національний університет імені Івана Франка


“Затверджуюˮ __.__.2011 р.


Ректор проф. І. О. Вакарчук


№ особової справи_________________________Варіант __0____


Вказівки: Знайдіть правильну відповідь і впишіть номер правильної відповіді у дужках (……). Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.


(……)

1. Основними етапами розвитку політичної науки у ХХ ст. були :

 1. традиційний;

 2. інституційний;

 3. біхевіоралістичний;

 4. постбіхевіоралістичний.

 5. ( вибрати одну правильну відповідь)


(……)

^ 2. Особливостями теорії міжнародних відносини є:

 1. відносна самостійність в системі наук про міжнародні відносини

 2. методологічний плюралізм

 3. поєднання загальнонаукових, загальнофілософських та власних методів та технік дослідження

 4. застосування лише власних методів та технік дослідження

 5. домінування однієї методології


(……)

^ 3. Яке з визначень еліти належить Х.Ортезі-і-Гассет:

 1. харизматичні особистості;

 2. особи, що характеризуються найвищим почуттям відповідальності;

 3. найактивніші в політичних відносинах люди, орієнтовані на владу, організована меншість у суспільстві;

 4. особи, що отримали найвищий індекс у сфері своєї діяльності.


(……)

^ 4. Термін етнополітика вперше було вжито

 1. у 30-х рр. ХХ століття ідеологами націонал-соціалізму

 2. у 20-х рр. ХХ століття шведським політологом Р. Челленом та німецьким політологом М. Бемом

 3. у 1944 р. англійським вченим Ф. Гертцем


(……)

5. Яке поняття позначає: "правління багатьох, за якого влада розосереджена поміж різними центрами впливу, а представники різноманітних груп мають можливість вільно представляти і захищати свої інтереси і погляди"

 1. анарходемократія;

 2. поліархія;

 3. корпоративізм;

 4. мережева демократія.


(……)

^ 6. Теорія «суспільної угоди» давала пояснення:

 1. політичного процесу

 2. утворення держави

 3. сутності політики


(……)

^ 7. Основні напрями неолібералізму :

 1. ліберальний реалізм;

 2. австрійська школа;

 3. мічіганська школа;

 4. чіказька школа.


(……)

^ 8. Різновидами контент-аналізу є:

 1. Прикладний

 2. Кількісний

 3. Теоретичний

 4. Якісний


(……)

9. В якій праці Р.Міхельс сформулював залізний закон олігархічних тенденцій:

 1. "Соціологія політичних партій в умовах демократії";

 2. "Основи політичної науки";

 3. "Теорія управління та парламентське правління";

 4. "Трактат із загальної соціології".


(……)

^ 10. Властивості процесу управління:

 1. стійкості;

 2. іноваційності;

 3. послідовності;

 4. розгалуженості.


(……)

11. Які з нижче перелічених технік впливу на процес прийняття політичних рішень застосовують професійні лобісти, на відміну від груп інтересів:

 1. виступи в комітетах і комісіях парламенту;

 2. мобілізація населення для тиску на законодавчий орган під час прийняття певних законів;

 3. участь в підготовці законопроектів чи пропонування власних розробок;

 4. створення груп тиску.


(……)

12. Ідея циклів історичного розвитку належить:

 1. Т.Шевченку;

 2. М.Фуко;

 3. О.Шпенглеру;

 4. У. Еко.(……)

13. Хто, з перерахованих нижче мислителів, на початку ХУІІ ст.. розробив федеральну теорію народного суверенітету та сформулював нині поширений принцип субсидіарності влади?

 1. Р.-Л. д”Аргенсон;

 2. Й. Альтузіус;

 3. Ж.Ж.Руссо


(……)

^ 14. Джованні Джентіле був теоретиком якої політичної доктрини:

 1. екологізму;

 2. націоналізму;

 3. расизму;

 4. фашизму.


(……)

^ 15. Згідно теорії Г.Моргентау національний інтереси виражений в термінах

 1. ресурсів

 2. сили

 3. розвитку


(……)

16. Для якого підходу розуміння еліти є характерним пояснення існування еліти перевагою одних людей над іншими, насамперед інтелектуальною, моральною:

 1. ціннісний підхід;

 2. структурно-функціональний.


(……)

^ 17. Як називається праця Ж. Бодена, у якій подано ідеї про походження держав

 1. «Про дух законів»

 2. «Шість книг про республіку»

 3. «Про походження сучасних держав»

 4. Жодна із названих праць не є працею Ж. Бодена


(……)

^ 18. Психологічний підхід визначає політичну владу як:

 1. Суб’єктивну мотивацію, викликану певним чинником;

 2. Волю держави;

 3. Розподілом повноважень партіями;

 4. Дію.


(……)

^ 19. У якому документі вперше у світовій політиці проголошується принцип національного суверенітету

 1. «Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки»

 2. «Декларація прав людини і громадянина»

 3. Французька конституція 1791 р.

 4. «Здоровий глузд» Т. Пейна


(……)

^ 20. Хто автором ідеології «ненасильництва» :

 1. М.Ганді;

 2. М.Л.Кінг;

 3. Р.Тагор;

 4. Б.Рассел.


(……)

21. Що вважається ключовою характеристикою вибірки в соціологічному опитуванні?

 1. велика кількість респондентів

 2. високий соціальний та освітній статус опитаних

 3. репрезентативність

 4. широке географічне покриття


(……)

^ 22. Хто автор тези « Війна є продовженням політики іншими засобами»

 1. В.Ленін

 2. К.Маркс

 3. Р.Арон

 4. Клаузевіц

 5. Н.Макіавеллі


23. Політична доктрина і практика, які виходять з припущення про те, що народ безпосередньо потребує батьківської уваги, турботи й піклування з боку влади, держава має владно піклуватися про благо народу

 1. солідаризм;

 2. лібералізм;

 3. патерналізм;

 4. елітизм


(……)

^ 24. До якої політичної доктрини належать суспільно-політичні напрями – «жетулізм», «перонізм» та «апризм» :

 1. екологізм;

 2. популізм;

 3. пацифізм;

 4. теологія визволення.


(……)

^ 25. Супільний рух, націлений на припинення дій якогось закону, відміну або скасування певного урядового рішення, усунення когось з керівної державної посади це –

 1. абсентеїзм;

 2. аболіціонізм;

 3. авангардизм;

 4. авантюризм


(……)

^ 26. Послідовне і впорядковане дроблення масиву інформації (даних) на складові його частини в процесі політичного аналізу

 1. декомпозиція

 2. кодування

 3. картування

 4. квантифікація


(……)

27. Ідеологію якого напрямку розвивали М.Штірнер, П.Прудон, М.Бакунін, П.Кропоткін ?

 1. авангардизм;

 2. анархізм;

 3. марксизм;

 4. солідаризм(……)

28. Яка теорія тлумачить функції муніципалітетів як один з проявів надкласової природи держави загального добробуту (пропонування послуг своїм мешканцям, організація обслуговування населення):

 1. соціально-класова теорія;

 2. теорія соціального обслуговування;

 3. теорія дуалізму муніципального управління;

 4. громадсько-господарська теорія.


(……)

29. Якій моделі місцевого самоврядування відповідає наступне твердження: управління на всіх субрегіональних рівнях здійснюють обрані населенням представницькі органи місцевого самоврядування(ради) та відповідні головні посадові особи місцевого самоврядування (мери, префекти, алькади).

 1. англо-американська;

 2. континентальна;

 3. іберійська;

 4. радянська.


(……)

30. Прогноз, який ґрунтується на умовному продовженні в майбутньому існуючих в даний момент тенденцій

 1. нормативний прогноз

 2. пошуковий прогноз

 3. інтуїтивний прогноз

 4. лінійний прогноз

6818805901711236.html
6818912918052029.html
6819034646854879.html
6819101576732313.html
6819209880898035.html